Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

De følgende vilkår gjelder gjensidige betingelser mellom kunden og Workhand AS heretter kalt Workhand.

Generelt
Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Workhand skriftlig har godkjent disse. 

Pris og ordre
Alle priser er oppgitt eksklusive mva,, andre offentlige avgifter og fraktkostnader. Dersom ikke annet er avtalt, vil Workhand sende en ordrebekreftelse for bekreftelse av pris og leveransekostnader. Minimumsordre er NOK 1 000. Gebyr europall kr 125. Frakt belastes med 50% ved ordres over kr 8000 f.o.m. postnummer 8000.

Leveringsbetingelser og leveringstid
Workhand leverer alle varer EXW Oslo, dersom annet ikke er avtalt. Fraktfri levering skjer på alle bestillinger over NOK 8 000,- netto ordresum eks. mva. Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt 1-2 dager. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er spesielt stor, eller at Workhand må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene er netto pr. 30 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av avtalt betalingsfrist har Workhand krav på lovens morarente.

Reklamasjon og retur
Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest tre arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget. Gjelder reklamasjonen en transportskade, skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. Alle øvrige reklamasjoner skal sendes til post@workhand.no. Dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig innen nevnte frist, mister kjøper retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil/mangler. Det samme gjelder dersom kjøper ikke gir skriftlig melding om feilen/mangelen innen en maksimal frist på 2 år fra leveringstidspunktet. Retur av varer skal alltid avtales med Workhand i forkant.

Begrensninger i erstatningsansvar
Workhand har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Indirekte tap kan for eksempel være, men er ikke begrenset til følgende: Arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt og krav fra tredjemann.

Force majeure
Dersom det inntrer forhold utenfor Workhands kontroll som forhindrer eller gjør det urimelig vanskelig for Workhand å oppfylle forpliktelser, er Workhand uten ansvar for følgene av dette. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Hvis leveringshindringen er varig, kan enhver av partene helt eller delvis heve avtalen for de berørte leveranser. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Tvister
Workhand Salg- og leveringsbetingelser er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet, skal tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.